Trochę miłości od nas dla was! Tylko dziś z kodem: LOV20 wszystko -20%
DoNiceSky | Gallery & Goods |

Regulamin Artystów


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy artysty ze sprzedawcą, polegającej na udostępnianiu sprzedawcy przez artystę grafik, celem umieszczania ich na towarach sprzedawanych osobom trzecim (klientom sklepu), w zamian za zapłatę przez sprzedawcę na rzecz artysty oznaczonego wynagrodzenia. Warunkiem nawiązania współpracy przez aprzedawcę z artystą na warunkach określonych niniejszym regulaminem jest wcześniejsze założenie konta w sklepie i zaakceptowanie regulaminu sklepu. W związku z tym, niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie treści regulaminu.

Na gruncie niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Grafiki - prace autorskie artysty;
 • Marka - oznaczenie indywidualizujące artystę;
 • Klient - osoba korzystająca ze sklepu, która założyła konto w sklepie i zaakceptowała treść regulaminu zakupów;
 • Konto - zbiór informacji o kliencie lub artyście, a także o czynnościach dokonywanych przez klienta lub artystę w ramach sklepu;
 • Artysta - Klient, który zaakceptował niniejszy regulamin artysty; dostawca grafiki;
 • Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem donicesky.com, prowadzony przez sprzedawcę, za pośrednictwem którego sprzedawca oferuje towary klientom;
 • Sprzedawca - Firma W Dobrym Stylu, Maksymilian Dunajski z siedzibą w Gietrzwałdzie, ul. Spacerowa 8, NIP: PL7393345388, Regon: 519550486, Tel: 600 005 017, e-mail: shop@donicesky.com;
 • Towary - towary dostępne za pośrednictwem sklepu donicesky.com;
 • Nabywca - osoba dokonująca w sklepie zakupu towaru;
 • Regulamin artysty - niniejszy regulamin współpracy z dostawcą grafiki (artystą);
 • Regulamin - regulamin sklepu internetowego, dostępny tutaj;

Rejestracja konta

 1. Klienci mają możliwość rejestracji swej marki i uzyskania statusu artysty poprzez:
  • zarejestrowanie konta na witrynie sklepu, zgodnie z procedurą określoną w regulaminie sklepu;
  • zarejestrowanie konta PayPal na witrynie www.paypal.com, lub posiadanie aktywnego konta bankowego;
  • zaakceptowanie niniejszego regulaminu i poprawne uzupełnienia danych podanych w zakładce "ustawienia konta artysty" oraz wskazać, czy udostępnianie przez klienta grafik w ramach sklepu będą realizowane w ramach działalności gospodarczej, a jeśli tak – to podanie danych firmy, oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że witryna www.paypal.com prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, niezależny od sprzedawcy, w związku z czym, sprzedawca nie ma wpływu na treść i warunki ewentualnych umów zawieranych przez klienta z tymże podmiotem (w tym zwłaszcza: w zakresie rejestracji i prowadzenia konta PayPal), a także nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie owych umów. 
 3. Prawidłowe wykonanie procedury rejestracji, opisanej w punkcie 1 powyżej, skutkuje nabyciem przez klienta statusu artysty, a wraz z nim – wszelkich praw i obowiązków zastrzeżonych dla artysty w niniejszym regulaminie.

Wynagrodzenie

 1. W razie zawarcia przez sprzedawcę w ramach sklepu umowy sprzedaży towarów z nadrukowaną grafiką artysty, udostępnioną zgodnie z niniejszym regulaminem, sprzedawca przyzna artyście wynagrodzenie w wysokości 10% ceny, za jaką sprzedano towar, przy czym wynagrodzenie to ustalane jest w kredytach, z czego 1 kredyt = 1 zł (słownie jeden złoty). Przykładowo: jeżeli Klient zakupi towar o wartości 50 zł, artysta otrzyma 10% ceny towaru, tj. 5 zł czyli 5 kredytów.
 2. Kredyty przyznawane są w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zamówienia na dany towar, tj. od dnia wysłania przez sprzedawcę towaru do nabywcy, pod warunkiem, że nabywca nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Etap realizacji zamówień towarów, o których mowa w punkcie 1, a także ilość kredytów przyznanych artyście w związku ze sprzedażą towarów, o których mowa może być monitorowana przez artystę za pośrednictwem zakładki „statystyki sprzedaży”, dostępnej na koncie klienta.
 4. Z chwilą zgromadzenia przez artystę 100 kredytów, artysta zyskuje uprawnienie do dokonania wypłaty środków pieniężnych, odpowiadających ich równowartości, na swoje konto Paypal lub konto bankowe. W tym celu artysta powinien kliknąć „wypłata prowizji” w ramach konta. Wówczas sprzedawca niezwłocznie zleci dokonanie przelewu środków pieniężnych, odpowiadających równowartości ilości kredytów, ustalonych w wybranej walucie.
 5. Artysta ma prawo żądać wypłaty kredytów w ilości mniejszej niż 100, wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, skutkujących usunięciem konta artysty, w tym zwłaszcza na skutek: 
  • przesłania przez artystę poprawnego wniosku w przedmiocie usunięcia konta;
  • braku zgody artysty na zmiany niniejszego regulaminu lub regulaminu zakupów; 
  • zakończenia działalności przez sklep;
 6. Żądanie, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, należy przesłać pisemnie wraz z uzasadnieniem, na adres sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: shop@donicesky.com.
 7. W przypadku artystów będących:
  • osobami fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub
  • osobami prowadzącymi taką działalność, ale nie posiadającymi w Polsce rezydencji podatkowej - sprzedawca jako płatnik pobierze w chwili wypłaty zaliczkę na podatek dochodowy (w przypadku polskich rezydentów) albo zryczałtowany podatek u źródła (w przypadku nierezydentów);
 8. Sprzedawca ma prawo oferować towary z grafiką artysty także poza sklepem, w tym zwłaszcza poprzez inne prowadzone serwisy internetowe. W takim wypadku, ma obowiązek poinformować artystę o ilości towarów sprzedanych tą drogą i przyznawać kredyty zgodnie z punktem 1 powyżej najpóźniej na koniec kwartału. 

Marka i grafika

 1. Artysta posługuje się marką w ramach działalności sklepu. W związku z tym ma możliwość określenia m.in.: nazwy marki, opisu, logo, bannera, odnośników do witryn stworzonych na potrzeby marki w portalach społecznościowych. Logo powinno przy tym stanowić grafikę o rozdzielczości co najmniej 400x400 pikseli, a banner – 1400x350 pikseli.
 2. Marka powinna indywidualizować artystę w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od innych marek.
 3. Sprzedawca ma prawo używać grafik artysty, o których mowa w niniejszym regulaminie w celu umieszczania ich na towarach sprzedawanych osobom trzecim (klientom sklepu).
 4. Sprzedawca ma prawo używać treści, o których mowa w punkcie 1 powyżej, do oznaczenia artysty lub towarów opatrzonych grafikami artysty - w szczególności w ramach oferty sprzedawcy (np. prezentowanej za pośrednictwem sklepu), wszelkich materiałach promocyjnych itd. 
 5. W wykonaniu uprawnień określonych w punktach 3 i 4 powyżej, artysta udziela aprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i geograficznie licencji niewyłącznej, obejmującej następujące pola eksploatacji:
  • utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką, w tym reprograficzną, cyfrową oraz magnetyczną;
  • wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;
  • rozpowszechnianie treści, rozpowszechnianie egzemplarzy, w tym zwłaszcza poprzez ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych i internetu;
  • wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych lub sieci komputerowych;
 6. Sprzedawca ma prawo upoważnić inne osoby, w tym zwłaszcza swoich partnerów handlowych, do korzystania z treści, o których mowa w punktach 1 i 3 powyżej w zakresie uzyskanej licencji. 
 7. Artysta oświadcza, iż czynności sprzedawcy, o których mowa w punktach 1-6 powyżej, nie spowodują naruszenia praw osób trzecich. W szczególności zaś:
  • jeżeli treści, o których mowa w punktach 1 i 3 powyżej, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej (w tym np. autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.) - artysta ma prawo upoważnić sprzedawcę do korzystania z nich w celach i w zakresie wskazanym w punktach 3 i 4 powyżej;
  • jeżeli ww. treści obejmują wizerunek osoby fizycznej - artysta dysponuje zgodą owej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku przez sprzedawcę w zakresie wskazanym w punkcie 3;
  • przedmiotowe treści według najlepszej wiedzy artysty nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, w tym zwłaszcza godności, dobrego imienia, czci, prywatności, twórczości naukowej lub artystycznej, nazwiska lub pseudonimu itd;
 8. Sprzedawca ma prawo usunąć niektóre lub wszystkie treści, składające się na markę lub grafikę artysty, w każdym czasie, w sytuacji gdy:
  • stwierdzi, iż ich udostępnianie narusza prawa osób trzecich (w tym zwłaszcza na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze - w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2013.1422) lub,
  • uzna, iż treści są nieodpowiednie z punktu widzenia wizerunku lub strategii marketingowej sklepu lub,
  • zadecyduje o usunięcia konta artysty (w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z regulaminu sklepu) lub zakończeniu działalności sklepu;

Dane osobowe

 1. Artysta wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Artyście przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych przez artystę jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, skutkować będzie niemożnością rejestracji marki artysty i uzyskania statusu artysty.

Zmiany regulaminu

Sprzedawcy uprawniony jest do wprowadzania jednostronnych zmian w niniejszym regulaminie. W takim przypadku:

 1. Artyści zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Artyści zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 3. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie funkcjonalności objętych niniejszym regulaminem (utratą statusu artysty).

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu, jest prawo polskie.

polish POLSKIenglish ENGLISH
EURGBPPLNUSD